logo

Quote

Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it we go nowhere. — Carl Sagan

Published by

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *